По инициатива на Комисия „Професионална квалификация и информационни технологии” (КПКИТ) към Пленума на Висшия съдебен съвет на 17.09.2021 г. членове на Висшия съдебен съвет проведоха среща с представители на Висшия адвокатски съвет и Софийска адвокатска колегия по актуални въпроси на електронното правосъдие и перспективите за развитие.

Председателят на Комисия ”Професионална квалификация и информационни технологии” г-жа Калина Чапкънова запозна адвокатите с постигнатите резултати и последните решения на Комисията, свързани с правомощията на ВСС в областта на електронното правосъдие, както и с предприетите мерки за доизграждане на Единния портал за електронно правосъдие (ЕПЕП). От своя страна г-жа Олга Керелска – ръководител на приключил през 2019 г. проект „Доразвитие и централизиране на порталите в СП за достъп на граждани до информация, е-услуги и е-правосъдие“ подробно описа хронологията на създаването и надграждането на ЕПЕП и отделните дейностите реализирани в рамките на проекта.

Представителите на Висшия адвокатски съвет и Софийската адвокатска колегия посочиха основните затруднения на адвокатите при работа с ЕПЕП и направиха редица предложения, които според тях биха улеснили работата им. Те се ангажираха да съберат, обобщят и предоставят на КПКИТ информация за коментираните предложения и идеи.

Представителите на Висшия съдебен съвет и адвокатурата заявиха желание и готовност за активно партньорство като насрочиха следващата си среща за 24 септември 2021 г.

В същия ден отново по инициатива на Комисия „Професионална квалификация и информационни технологии” членове на ВСС проведоха среща с представители на „Евротръст Технолоджис“ АД – единствен вписан доставчик в националния доверителен списък за предоставяне на квалифицирана услуга за препоръчана електронна поща.