Актуално

Възможности за кандидатстване

Нов прием за проекти за къси вериги за доставка и местни пазари

От днес, 2 ноември 2020 г., стартира втори прием по ПРСР 2014-2020 г. за подкрепа на къси вериги за доставка и местни пазари. Общият размер на безвъзмездната финансовата помощ по процедурата е 13 690 600 лв. Проектите, които подлежат на финансиране трябва да са...

ПРСР 2014-2020: Стартира приема на заявления за подпомагане по COVID 3

В периода от 26 октомври до 13 ноември 2020 г. се отваря прием на заявления за подпомагане по подмярка 21.3 "Извънредно временно подпомагане за малки и средни предприятия и признати групи и организации на производители COVID 3" от ПРСР 2014-2020 г. Кандидатстването за...

МЗХГ: Втори прием по de minimis за плодове, зеленчуци, маслодайна роза и винени лозя

В периода от 26 октомври до 10 ноември 2020 г. се определя втори прием по схемата за земеделски стопани отглеждащи плодове и зеленчуци, винени лозя и маслодайна роза. Предвиденият допълнителен бюджет е 3 790 000 лв. Планира се средствата на допустимите земеделски...

Законодателство

Прием на проекти за иновации: УО на ПРСР стартира прием по подмярка 16.1 за иновативни решения

МЗХГ стартира процедура за прием на проектни предложения по подмярка 16.1. “Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ”. Чрез процедурата ще се осигури подкрепа за процеса по внедряване и разработване на иновативни решения в...

Трансфер на знания – МЗХГ публикува за повторно обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по подмярка 1.1. „Професионално обучение и придобиване на умения“ от ПРСР 2014-2020

Управляващият орган на ПРСР 2014-2020 публикува за повторно обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 1.1. „Професионално обучение и придобиване на умения“ от мярка 1 „Трансфер на знания и...

МЗХГ: Приключиха дискусиите за първия от трите SWOT-анализа за ОСП 2021-2027 г.

Институтът по аграрна икономика и  браншът проведоха срещи относно изготвянето на Анализа на състоянието на селското стопанство. Това е първият от трите SWOT-анализа, на база на които ще се изготви стратегическият план, съгласно изискванията на новата законодателна...

България се включи в проект на ЕК за по-високи авансови плащания по схеми за директни плащания

България поиска да бъде включена в проект на регламент на Европейската комисия за предоставяне възможност на определени държави-членки на Европейския съюз (ЕС) да изплатят завишен размер авансови плащания по схеми за директни плащания и някои мерки за развитие на...

Нов електронен регистър за операторите на биологични продукти

Създаден е електронен регистър за операторите и подизпълнителите, които произвеждат, преработват, търгуват, съхраняват или внасят биологични продукти. Целта е осигуряване на цялостен мониторинг на биологичното производство в страната, съгласно изискванията на...

Иновации в селското стопанство: УО на ПРСР 2014-2020 публикува за обществено обсъждане проект на насоки за кандидатстване по подмярка 16.1. „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“

Процедурата ще осигури възможност за финансиране на проекти с потенциал за иновации в секторите на селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост, в т.ч. проекти, насочени към разработване и тестване на нови продукти, процеси, методи и технологии или към...

Новини

Министерството на правосъдието публикува за предварително обществено обсъждане изменения и допълнения в Закона за съдебната власт, свързани с електронното правосъдие

Министерството на правосъдието публикува за предварително обществено обсъждане проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт (ЗСВ). Целта му е да се осигури възможност за безпроблемна работа в правораздавателната система в процеса на въвеждане...

Съдиите от СРС с четири идеи за рационализиране на ролята на съдебните заседатели

Четири предложения за промени в Наказателно-процесуалния кодекс (НПК), които да рационализират участието на съдебните заседатели по дела, без да засегнат ролята им като представители на обществеността в наказателния процес, отправиха съдиите от Наказателното отделение...

Промениха ГПК: Запорите на коли, камиони и земеделска техника влизат в е-регистър, ще може да се прави справка при сделка

Запорите на всички движими вещи, подлежащи на регистрация, ще влязат в единна електронна система и при сделка, всеки заинтересован ще може да получава справка от нея. Промяната засяга всички пътно-транспортни средства, земеделската и пътностроителната техника и...