ДФ „Земеделие“ приключи предварителното класиране на проектните предложения по процедура № BG06RDNP001-6.007 по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от ПРСР 2014 – 2020 г.

Резултатите от предварителната оценка са публикувани на интернет страницата на ДФ „Земеделие“. Всеки кандидат по процедурата може да провери заявените и присъдени точки след предварителната оценка по критериите за подбор. При извършване на предварителната оценка ДФ „Земеделие” – РА посочва, че се е придържала стриктно към утвърдените условия за кандидатстване и разяснения към тях на получени от Управляващ орган на ПРСР 2014 – 2020 година.

Кандидатите, чиито проектни предложения са оценени с по – малко от заявените точки, могат да подадат писмени възражения до Управляващия орган на ПРСР по реда на чл. 9в от Закона за подпомагане на земеделските производители в 14–дневен срок от публикуване на резлтатите от оценката.