Заявяването и получаването на електронно свидетелство за съдимост вече може да се прави и чрез облачен квалифициран електронен подпис (КЕП). 

Министерството на правосъдието се отзова на отправените в условията на пандемията препоръки за улеснение на гражданите, като създаде нова възможност за достъпване на услугата електронно свидетелство за съдимост.

От услугата, която е валидна 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата могат да се ползват всички български гражданин, които не са осъждани и са родени на територията на страната, без значение в коя точка на света се намират.

За целта Министерството на правосъдието използва модула за е-автентикация на Държавна агенция „Електронно управление“.

Издаваните електронните свидетелства за съдимост са предназначени да послужат пред всяка една институция или фирма и са на български и на английски език, с цел улеснение при използване им в чужбина. 

Заявяване за издаване на облачен КЕП може да се направи при доставчик на удостоверителни услуги у нас.

Източник: https://justice.government.bg/