Качеството на съдебната медиация може да се гарантира, само ако основните участници в съдебната медиация са адвокати. Това е заявил председателят на Висшият адвокатски съвет (ВАдС) Ивайло Дерменджиев в една от първите си срещи след встъпването в длъжност на новия съвет, която е била с члена на Висшия съдебен съвет Даниела Марчева.

Пред нея Дерменджиев е настоял за активно присъствие на адвокатурата при изработването на законодателните изменения за въвеждане на задължителна медиация по някои граждански и търговски дела.

Марчева е инициатор на проекта „Въвеждане на способи за алтернативно разрешаване на спорове (АРС) в съдебната система в България – пилотно въвеждане на задължителна съдебна медиация; доизграждане на мрежата от съдебни центрове във всички окръжни райони на страната; разработване на стратегия за пълноценно използване на други алтернативни способи за разрешаване на спорове”. Той е включен в Плана за възстановяване и устойчивост и предвижда пилотно въвеждане на задължителна съдебна медиация по определени граждански и търговски дела първоначално в съдебните центрове по медиация към съдилищата в София, Перник, Пазарджик и Варна, а впоследствие и в цялата страна.

От ВАдС съобщиха, че Дерменджиев и Марчева са се съгласили, че въвеждането на модел за задължителна медиация ще гарантира „утвърждаване на културата на споразумението като начин за решаване на спорове, което досега е много слабо познато, респективно до увеличаване на използването на извънсъдебната медиация като цяло и гарантиране правата и интересите на страните“. Освен това ще доведе до намаляване на натовареността на съдилищата и повишаване на ефективността на гражданското и търговското правораздаване. Ще повиши и  доверието в съдебната система и ще подобри бизнес средата.

Според двамата именно задължителната медиация по някои дела е начинът да се преодолее основната пречка пред по-масовото използване на този извънсъдебен способ за решаване на спорове – липсата на желание и доверие на страните.

Марчева и Дерменджиев са обсъдили ролята на адвокатурата при въвеждането на задължителна медиация.

А председателят на ВАдС е споделил, че има намерение към постоянно действащата Комисия по правни въпроси на съвета да бъде създадена нова секция „Медиация и арбитраж“.