От МЗХГ съобщиха, че ДФ „Земеделие” е изплатил близо 445 млн. лв. за Кампания 2019 по Схемата за плащане за селскостопански практики, които са благоприятни за климата и околната среда – зелени директни плащания. Подпомагане по схемата получават 56 490 земеделски стопани, които спазват благоприятни за климата и околната среда селскостопански практики. Изчисленията на изплатената финансова помощ са извършени по ставка от 122,67 лв./ха, определена със заповед на министъра на земеделието, храните и горите.

Подпомагането по схемата е на база установената, допустима площ по СЕПП, определена след извършването на административни и проверки на място съгласно Регламент (ЕС) №1307/2013.