Предвижда се въвеждането на задължителна съдебна медиация по граждански и търговски дела, която ще бъде част от самия граждански процес, а не предпоставка за предявяване на иск

Задължителна съдебна медиация ще стартира до края на годината в четири пилотни съдилища, в които вече има изградени центрове – София, Варна, Пазарджик и Перник. Това става ясно от Концепция за въвеждане на задължителна съдебна медиация по граждански и търговски дела в съдилищата, която ще бъде обсъдена във вторник от Съдийската колегия към Висшия съдебен съвет (ВСС).

Документът е разработен от работна група, чийто председател е кадровикът Даниела Марчева. Участие в нея са взели и председателят на Софийския районен съд (СРС) Александър Ангелов, съдията от Софийския градски съд (СГС) Александър Ангелов, председателят на Окръжен съд-Варна Марин Маринов, Веселка Златева- председател на РС- Пазарджик, Евгени Георгиев- съдия от СГС, Михаил Алексов- председател на РС-Перник, Десислава Жекова- съдия от ОС-Варна, Владимир Вълков- съдия от СГС, адв. Свилена Димитрова- адвокат САК, адв. Албена Комитова- САК, Даниела Александрова- зам.-председател на СРС, Георги Чехларов- зам.-председател на СРС, Райна Стефанова- зам.-председател на СГС. Концепцията е разработена и във връзка със стратегическата цел, заложена в Актуализираната стратегия за продължаване на съдебната реформа, въведена като приоритет. Получила е и подкрепа от изпълнителната и законодателната власти, което реално гарантира реализирането й. Същата вече е въплътена в проект в Национална програма за развитие България 2030 с наименование „Въвеждане на способи за алтернативно разрешаване на спорове (АРС) в съдебната система в България – пилотно въвеждане на задължителна съдебна медиация; доизграждане на мрежата от съдебни центрове във всички окръжни райони на страната; разработване на стратегия за пълноценно използване на други алтернативни способи за разрешаване на спорове“.

В проектното предложение са дефинирани две фази за изпълнението на концепцията.

I фаза – Въвеждане на задължителна съдебна медиация в пилотни съдилища, в които вече има функциониращи центрове за съдебна медиация (в градовете София, Варна, Пазарджик и Перник). Изготвяне на план на необходимите промени в работата на съда и на съдебните центровете по медиация, включително на необходимите процедурни и законодатели промени, и съгласуването им със заинтересованите групи – съдии, адвокати, медиатори; определяне на групите дела, за които ще се прилага задължителна медиация и на процедурите, които ще се следват; изготвяне на критерии за квалификация и стандарти за подбор на медиаторите; изготвяне на модели за въвеждане на системи за контрол и гарантиране на качеството на провежданите медиации (ко-медиация при новоприетите медиатори, обратна връзка от страните и анализ на дейността на медиаторите); изготвяне на проекти за законодателни промени. Приемане на необходимите законодателни промени – Граждански процесуален кодекс, Закон за медиацията, Закон за съдебната власт, Правилник за администрацията на съдилищата, създаване на Наредба за устройството на центровете за медиация към съдилищата; Наредба за подбор и контрол върху дейността на медиаторите в центровете за медиация към съдилищата, Класификатор  на длъжностите в администрацията на съдилищата. Подбор и приемане на нови медиатори към съдебните центрове по медиация в пилотните съдилища; изготвяне на учебна програма за обучение на съдии, медиатори и съдебни координатори; обучение на медиаторите във връзка със специфичните задачи, следващи от задължителния характер на медиацията; назначаване на допълнителни координатори към съдебните центрове по медиация към пилотните съдилища и тяхното обучение; обучение на съдиите в пилотните съдилища за работа съвместно с центровете по медиация и относно подбора на дела, по които да се провежда задължителна медиация, когато тази преценка е оставена на съдията. Изготвяне на анализ и техническо задание за реализиране на модул в Единната информационна система на съдилищата (ЕИСС) за администриране на провежданите медиации по делата. Осигуряване на необходимата техническа на съдебните центрове по медиация (тези към пилотните съдилища, съществуващите центрове към други окръжни съдилища и новосъздадените центрове по фаза II на проекта) и доставяне на необходимата техника. Осигуряване на материална обезпеченост на съдебните центрове по медиация към пилотните съдилища, както и за останалите центрове, които ще бъдат разширени или създадени по фаза II на проекта (ремонт на помещения, обзавеждане и оборудване) и извършване на необходимите ремонтни дейности и доставка на оборудване. Провеждане на разяснителни кампании сред заинтересованите групи (основно сред адвокатската общност чрез съдействието на адвокатските съвети) във връзка с въвеждането на задължителната медиация в пилотните съдилища. Провеждане на информационна кампания за запознаване на обществото с въвежданите промени в съдебната система, свързани с АРС – електронни медии, конференции, чрез интернет. Отчитане на резултатите от фаза I на проекта – статистика за проведените медиации и резултатите от тях.

II фаза – Създаване на 15 нови центрове по медиация към окръжните съдилища, в които няма такива, и разширяване на вече съществуващите 9 центъра, извън пилотните съдилища. Въвеждане на задължителната медиация във всички окръжни съдебни райони в България:Създаване на 15 нови центрове по медиация към окръжните съдилища; назначаване на съдебни координатори. Подбор и приемане на медиатори към новите 15 съдебни центрове по медиация и допълнителни медиатори към съществуващите 9 центъра (извън пилотните съдилища). Обучение на тези медиатори във връзка със специфичните задачи, следващи от задължителния характер на медиацията; назначаване на допълнителни координатори към съществуващите съдебни центрове по медиация и тяхното обучение; обучение на съдиите в останалите съдилища в България (извън пилотните) за работа съвместно с центровете по медиация и относно подбора на дела, по които да се провежда задължителна медиация, когато тази преценка е оставена на съдията. Провеждане на разяснителни кампании сред заинтересованите групи (основно сред адвокатската общност в останалите съдебни райони на страната, извън тези на пилотните съдилища, чрез съдействието на адвокатските съвети) във връзка с въвеждането на задължителната медиация.

Концепцията

Предвижда се въвеждането на задължителна съдебна медиация по граждански и търговски дела, която ще бъде част от самия граждански процес, а не предпоставка за предявяване на иск. Така задължителната медиация ще обхване само съдебните спорове, а не и извънсъдебните, където медиацията ще остане като доброволна възможност. По този начин ще бъдат постигнати целите на концепцията, без да се поставят ограничения или допълнителни предпоставки пред достъпа до съд. За да се осигури възможност за постигне на посочените цели, но същевременно да не се затруднява развитието на съдебното производство, както и за да не се накърни доброволния характер на медиацията от гледна точка на постигането на споразумение (което не може да бъде задължение за страните), задължителната съдебна медиация се предвижда да бъде под формата на задължително участие на страните по делото в първа медиационна среща, а последващи срещи могат да бъдат осъществени само при съгласие на страните.

Задължителната съдебна медиация ще бъде провеждана чрез съдебни центрове по медиация – структури, които са интегрирани в структурата на самите съдилища и ще се администрират от съдии и съдебни служители. В документа е заложено, че за да бъде осъществявана ефективно задължителната съдебна медиация по граждански и търговски дела, тя трябва да се интегрира в гражданския процес – основно чрез съответни изменения в ГПК, но също трябва да се предвидят и специфични правила в Закона за медиацията. Концепцията разписва подробен регламент за устройството на съдебните центрове по медиация и подбор на медиаторите към тях и предвижда стимули и санкции за страните по гражданските и търговски дела, осигуряващи участието им в процедурата по медиация. Задължителна медиация се предвижда да има при развод; делба; спорове за промяна на мерките, свързани с родителската отговорност и личните отношения с бабата и дядото; спорове между съсобственици или във връзка с отношенията в етажната собственост; разпределяне на ползването на съсобствена вещ. Идеята е това да стане посредством пилотно въвеждане на процедурата по задължителна медиация в 4 пилотни съдилища, а не по-късно от началото на 2023г. това да се случи и в останалите 24 съдебни центрове към окръжните съдилища.

Очаквани резултати

Според работната група, разработила Концепцията, се очакват и доста съществени крайни резултати от въвеждането на задължителната медиация. По “намаляване натовареността на съдилищата” крайният резултат се очаква да бъде, че ще намалее годишната натовареност на районните и окръжните съдилища с общо 5%. За сравнение, през 2019г. общият брой постъпили дела във всички районни съдилища е 593 740бр., а във всички окръжни съдилища е 86 512бр. Междинни резултати, изчислени от групата са показали, че през 2021г. спадът се очаква да е с 1% от общият брой  постъпили дела; през 2022г.- 2 % от общият брой постъпили  дела; през 2023г. – 3%; 2024г. –  4% от общият брой постъпили  дела; 2025г.- 5% от общият брой.

По показателя “повишаване на ефективността в сферата на гражданското и търговското правораздаване” след приключване на проекта очакван краен резултат е 13%  от общият брой искови граждански/търговски дела в районните съдилища да бъдат изпращани на задължителна съдебна медиация.  Работната група е взела предвид, че този процент зависи от вида на делата, които чрез законодателни промени ще подлежат на задължителна медиация.

Междинни резултати за очакванията показват, че през 2021г.- 0% от общият брой искови граждански/търговски дела ще бъдат изпращани на задължителна съдебна медиация заради пилотния етап на употребата й, но през 2022г. очакванията са за 1% от общият брой искови граждански/търговски дела, през 2023г.-10% от общият брой, през 2024г.- 12%, а през 2025г.- 13% от общият брой дела.

Видовете дела със задължителна медиация ще бъдат увеличени след анализ от ефекта на проекта. Очакванията са и, че 8%  от делата, изпратени на задължителна медиация ще приключат с медиационно споразумение. По показателя “подобряване на бизнес средата” – въвеждането на медиацията като ефективен алтернативен способ за разрешаване на спорове  се очаква да повиши удовлетвореността от съдебната система и чрез намаляване на натовареността на съдилищата да се оптимизира срочността и качеството на правосъдието, което ще доведе до подобряване на бизнес условията в страната.  

Източник: legalworld.bg