Това е въпросът, който трябва да получи отговор от ВАС по тълкувателно дело № 6/2021 г.

То е образувано по предложение на съдия Милена Златкова от Първо отделение на ВАС до Звеното за анализи и тълкувателна дейност на съда, което е потвърдило, че има противоречия във вижданията на върховните съдии.

Въпросът по него е формулиран по следния начин: „При установяване на данъчни и осигурителни задължения на работодатели в ревизионно производство по ДОПК, разполагат ли органите по приходите с правомощия инцидентно да обявяват (констатират) съществуването на трудови правоотношения, прикрити от привидни граждански договори по ЗЗД, когато работна сила се предоставя в нарушение на чл.1, ал.2 от КТ, или такава компетентност имат само и единствено контролните органи на Инспекцията по труда, по реда на чл.405а от КТ?“

Според едното становище квалифицирането на граждански договор като трудов е преюдициален въпрос по отношение на определяне с ревизионен акт от органите по приходите на задължения за осигуровки, но едва след като инспекцията по труда установи това по специалния ред на чл.405а от КТ, данъчните могат да определят задължения за осигуровки и данъци за довнасяне. Органите по приходите обаче не са компетентни да обявяват за трудови правоотношения такива по граждански договори инцидентно в ревизионното производство, твърдят тези съдии.

Според други техни колеги обаче в рамките на правомощията си за установяване на данъчни и осигурителни задължения с ревизионни актове, органите по приходите могат да констатират инцидентно, че с привиден граждански договор е прикрито фактическо трудово правоотношение. В подкрепа на тезата си те излагат и аргументи за съотношението между прикрито и привидно правоотношение и че привидните договори са нищожни и всеки може да се позове на тази нищожност.