Стратегическият план за развитие на земеделието и селските райони за програмен период 2023 — 2027 г. (Стратегически план) е изпратен към Европейската комисия, след като правителството одобри изменение, касаещо текстове в част от интервенциите и прехвърляне на средства между тях. Очаква се да стартират преговори и процедура по обсъждане със службите на ЕК по предложените промени до окончателното одобрение на изменението.

Изменението цели да бъде постиганото по- справедливо насочване на средствата по Стратегическия план, в съответствие със заложените цели и приоритети на национално и европейско ниво. Промените в отделни интервенции ще спомогнат за стимулиране на процеса на устойчиво развитие на сектора, привличането и подкрепа на нови земеделски стопани, както и подобряването на позицията на фермерите във веригата на стойността. Ще се гарантира в по-висока степен подпомагане, което осигурява надеждни доходи и устойчивост на селскостопанския сектор.