175 млн. евро се пренасочват към няколко мерки по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. за подкрепа на земеделските производители. Това обяви министърът на земеделието, храните и горите на брифинг в Министерски съвет. Тази възможност е благодарение на одобрената 6-та нотификация на Програмата от Европейската комисия, като страната ни е инициирала промяната в обхвата на ПРСР през есента на 2019 г. 40 млн. евро от тези средства са по мярка 11 „Биологично производство“. Приемът по мярката вече е отворен и производителите могат да заявяват площи, животни и пчелни семейства. По нея могат да кандидатстват и изцяло нови биологични производители, както и такива, които са на 5-тата година на заявяване. Те могат да заявят за още една година за подпомагане“, уточни земеделският министър.

Чрез одобрената нотификация в следващите две седмици предстои отварянето на прием по мярка 5 „Възстановяване на потенциала за селскостопанска продукция, претърпял щети в резултат на природни бедствия и катастрофични събития, и въвеждане на подходящи превантивни мерки“. „С нея ще бъде подкрепен сектор „Животновъдство“, предвид епизоотиите и повишаване на биосигурността в стопанствата. Предстои прием и по мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“, която е за подкрепа насочена отново към животновъдите. Чрез прехвърлените средства се дава възможност за обявяване на целеви прием по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“. Той е насочен изцяло към подпомагане на малки стопанства с цел повишаване на биосигурността в стопанствата.