Управляващият орган на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. публикува за обществено обсъждане проект на насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от ПРСР 2014-2020.

Условията за финансова помощ са свързани с предстоящият прием по подмярката, който се планира да бъде насочен към животновъдни стопанства. В публикуваните на интернет сайта на МЗХГ документи, можете да откриете основните изисквания, на които трябва да отговарят бъдещите кандидати, както и критериите за класиране на проекти.

Писмени предложения и коментари по публикуваните документи могат да се изпращат в срок до 24 февруари 2020 на електронна поща: rdd@mzh.government.bg