От МЗХГ обявиха, че от днес 8 май 2020 г., стартира приемът по подмярка 5.1 „Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“  по ПРСР 2014-2020 г.  Чрез подпомагането по подмярката се цели да се намали риска и да се ограничат последствията от заразни болести по животните в животновъдните обекти отглеждащи свине, птици и дребни преживни животни. Общият бюджет по подмярката е в размер на близо 46 млн. лв. Крайният срок за подаване на проектни предложения е 10 юли 2020 г. Със средствата животновъдите ще могат да закупуват или изграждат инсталации и оборудване за дезинфекция, огради и преградни съоръжения в рамките на стопанствата, безопасно съхранение на фуражи и на странични животински продукти, както и да направят инвестиции в санитарната инфраструктура. Документите за кандидастване по процедурата са публикувани на електронния портал ИСУН 2020, а кандидастването става изцяло по електронен път.