От 26 октомври до 13 ноември 2020 г. предстои прием на заявления за подпомагане по подмярка 21.3 „Извънредно временно подпомагане за малки и средни предприятия и признати групи и организации на производители COVID 3“ от ПРСР 2014-2020 г. Приемът по подмярка COVID 3 се обявява със Заповед № 03-РД/3575 от 19 октомври 2020 г. на изпълнителния директор на ДФЗ – РА. Определения бюджет за периода на прием е в размер на 7 321 096 лв.  Допустими за подпомагане по подмярката са микро-, малки или средни предприятия съгласно Закона за малките и средните предприятия, осъществяващи преработка на селскостопански продукти, включени в Приложение I към ДФЕС, или на памук, с изключение на рибни продукти, както и групи, и организации на производители, които осъществяват преработка, предлагане на пазара или развитие на селскостопански продукти. Максималният размер на финансовата помощ е до 50 хил. евро. Подробните условия за предоставяне на помощите и документите за кандидатстване по подмярката са описани в Наредба № 2 от 5 август 2020 г. за прилагане на подмярката.