МЗХГ съобщи, че на земеделските стопани са изплатени 70 148 373 лв. по подмярка 21.1 „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани“ по ПРСР 2014-2020 г. Подпомагане получават близо 29 781 земеделски стопани, кандидатствали по подмярката. Подпомагането е за дейности в секторите „Растениевъдство“, „Животновъдство“ (говеда, биволи, овце и кози) и „Пчеларство“. Финансовата помощ се изплаща под формата на еднократна сума, а таванът на подпомагането за един земеделски стопанин по подмерките COVID 1 и COVID 2 е не повече от левовата равностойност на 7 000 евро. Плащанията за кандидатите по подмярка 21.2 „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани COVID 2“ ще бъдат извършени, след приключване на административните проверки на данните в заявленията, като нейният бюджет е 5,5 млн. лева и обхваща всички останали направления в областта на растениевъдството и „Животновъдство“ (свине и птици).