От 4 май 2023 г., със заповед на министъра на земеделието стартира прием на заявления за продължаващи ангажименти по мерки 10 „Агроекология и климат“ и 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014-2020.

Заявления ще се приемат в общинските служби по земеделие заедно със заявленията за подпомагане за интервенциите под формата на директни плащания през кампания 2023. Допустими кандидати са земеделски стопани, които изпълняват продължаващи ангажименти по двете мерки, част от ПРСР за програмния период 2014-2020 г.

С пълния текст на заповедта може да се запознаете ТУК: https://www.mzh.government.bg/media/filer_public/2023/05/04/rd_09_-_490_ot_03052023_g_na_ministra_na_zemedelieto.pdf