Министерство на земеделието, публикува четири процедури по „Фонд за насърчаване на технологичния и екологичен преход на селското стопанство“, компонент „Устойчиво селско стопанство“ от Национален план за възстановяване и устойчивост.

Проект на насоки по процедура № BG-RRP-6.004 „Инвестиции в технологична и екологична модернизация“ от инвестиция C6.I1 „Фонд за насърчаване на технологичния и екологичен преход на селското стопанство“, компонент „Устойчиво селско стопанство“

Проект на насоки по процедура № BG-RRP-6.005 „Инвестиции, свързани с ефективно управление на води в земеделските стопанства“ от инвестиция C6.I1 „Фонд за насърчаване на технологичния и екологичен преход на селското стопанство“

Проект на насоки по процедура BG-RRP-6.006 „Центрове за подготовка за предлагане на пазара и съхранение на плодове и зеленчуци“ от инвестиция C6.I1 „Фонд за насърчаване на технологичния и екологичен преход на селското стопанство“,

Проект на насоки по процедура № BG-RRP-6.007 „Инвестиции за изграждане/реконструкция и оборудване на животновъдни обекти за отглеждане и преценка на мъжки разплодни животни, в т. ч. добив на биологичен материал от тях“

Писмени предложения и коментари по публикуваните документи могат да се изпращат в срок до 05.05.2023 година чрез Информационната система за управление и наблюдение (ИСМ-ИСУН 2020) или на електронна поща: rdd@mzh.government.bg.