Управляващият орган на Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. публикува за обществено обсъждане проект на насоки по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-4.018 „Целеви прием за инвестиции и дейности, осигуряващи опазване на компонентите на околната среда, включително ВЕИ“ по подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.
Целта на процедурата е подобряване на цялостната дейност, икономическата ефективност и конкурентоспособността на предприятия от хранително-преработвателната промишленост чрез подобряване опазването на околната среда.
Общият размер на средствата, които могат бъдат предоставени по процедурата за всички одобрени проектни предложения възлиза на 52 806 600,00 лв.
Проектът на насоки, включващи условия за кандидатстване, условия за изпълнение и приложения към тях по процедурата се публикуват на основание чл. 26, ал. 4 от Закона за управление на средствата от Европейските фондове при споделено управление.

Писмени предложения и коментари по публикуваните документи могат да се изпращат в срок до 24.06.2024 година чрез ИСУН 2020 или на електронна поща: rdd@mzh.government.bg.