От днес, 2 ноември 2020 г., стартира втори прием по ПРСР 2014-2020 г. за подкрепа на къси вериги за доставка и местни пазари. Общият размер на безвъзмездната финансовата помощ по процедурата е 13 690 600 лв. Проектите, които подлежат на финансиране трябва да са насочени към създаването, организацията, укрепването и популяризирането на местните пазари и късите вериги за доставки чрез хоризонтално и вертикално сътрудничество между участниците в тях.

Допустимите кандидати са юридически лица, регистрирани по Търговския закон, или дружества, учредени по смисъла на Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), които трябва да представят колективен проект за сътрудничество за изграждането и развитието на къса верига за доставки или за изграждане и развитие на местен пазар. Максималният размер на финансовата помощ за един проект е 977 600 лв., а минималният – 15 000 лв. Крайният срок на приема по подмярката е 1 февруари 2021 г., а всички необходими документи са публикувани в ИСУН 2020, където се подават по електронен път и самите проектни предложения.