МЗХГ представи проекти на интервенциите за директно подпомагане на площ в новата ОСП 2021-2027г. Това стана по време на видеоконферентно заседание на Тематичната работна група (ТРГ) за разработване на Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2021 – 2027 г.

Дискутиран беше проектът на интервенция „Допълнително подпомагане на доходите за млади земеделски стопани“. Тъй като базовите й критерии осигуряват ефективно определяне и насочване на финансирането към целева група земеделски стопани, при нея остава досегашното възрастовото изискване на кандидатите.

Обсъдена беше и интервенцията  „Основно подпомагане на доходите  за устойчивост“, като целта й е включването в базовото подпомагане на всички площи, върху които се извършва земеделска дейност, както и осигуряване на основните екологични и климатични  изисквания, произтичащи от предварителната условност.

На заседанието на Тематичната работна група беше представена и интервенцията за „Допълнително преразпределително подпомагане на доходите за устойчивост.“ Опитът от прилагането на Схемата за преразпределително плащане през периода 2014-2020 г., показа че плащането, като добавка за първите 30 ха към основното плащане на площ, допринася съществено за повишаване на подпомагането от директни плащания и подобряване на доходите на малките и средни по размер стопанства.

Във втората част от заседанието бяха представени интервенции насочени към „Консултантски услуги и повишаване на консултантския капацитет“ и „Професионално обучение и придобиване на умения“

С прилагане на дейности по „Консултантски услуги и повишаване на консултантския капацитет“ ще се подобри информираността на земеделските стопани за възможността им за участие в схемите и мерките за подпомагане в новата ОСП. Подпомагането ще включва и консултантските услуги за разработване на безплатни бизнес планове и управление на проекти за малки и млади земеделски стопани. Предвидено е и предоставяне на съвети по въпроси, свързани с дигитализацията и възможността за участие в проектни предложения, насочени към иновации в селското стопанство в контекста на Системата за трансфер на знания и иновации в селското стопанство.

Интервенция „Професионално обучение и придобиване на умения“ се обуславя от потребността за повишаване на професионалната квалификация на предприемачите и заетите лица в селскостопанския отрасъл чрез адаптиране на формите за трансфер на знания към специфичните секторни особености. Трансферът на знания, които обучаващите организации ще предоставят ще бъде свързан и с приноса за смекчаване на последиците от изменението на климата и за адаптация към него, устойчиво управление на природните ресурси, опазване на околната среда и биологичното разнообразие.