В Държавен вестник, бр. 70 от 7.08.2020 г. е обнародвана Наредба № 2 от 5 август 2020 г. за прилагане на мярка 21 „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани и малки и средни предприятия, които са особено засегнати от кризата, предизвикана от COVID-19“ от ПРСР 2014 – 2020 г. Това осигурява възможност да се предоставя финансова помощ на земеделските стопани, микро, малки и средни предприятия, както и на групи и организации на производители, които са засегнати от кризата, предизвикана от възникналата пандемия от COVID 19. Периодите на прием на заявления за подпомагане по отделните подмерки предстои да бъдат определени със заповед на изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“.