Европейската комисия одобри първото изменение на Стратегическият план за развитие на земеделието и селските райони за програмен период 2023 — 2027 г. Промените в различните интервенции, включени в Плана ще спомогнат за улесняване неговото изпълнение и адаптиране на условията и изискванията към резултатите от прилагането. Това ще даде възможност за облекчаване на административната тежест и по-добро насочване на подкрепата към земеделските стопани, включително в рамките на Кампания за директни плащания 2024.

Новите правила свързани с прилагането на директните плащания влизат в сила от 01 юни 2024 г. Предвидено е опростяване на условията за подпомагане и намаляване на административната тежест при кандидатстването по интервенциите за обвързана подкрепа в частта доказване на реализация. При обвързаното подпомагане на доходите за производство на семена от картофи е добавено изискване базовият посевен материал от картофи за производство на семена да се сертифицира от Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол (ИАСАС).

За изпълнение на приоритетите на Министерство на земеделието и храните за подкрепа на сектор животновъдство в интервенцията „Възстановяване и поддържане на деградирали пасищни територии“ е включено задължение за наличие на животновъдна единица (ЖЕ) в съотношение 1 ЖЕ, налична за един заявен хектар.

При еко схемата за запазване и възстановяване на почвения потенциал – насърчаване на зелено торене и органично наторяване е направено дефиниране на междинни култури и покривни култури и прецизиране на съдържанието на органични подобрители на почвата. В еко схемата за намаляване използването на пестициди е включено прилагането на полезни биологични агенти.

Направени са редица актуализации, свързани с увеличаване на компенсаторни ставки, както и намаляване на административната тежест. Такива промени например са в интервенцията „Биологично растениевъдство“, където е добавена нова група допустими култури – фуражни култури, прецизирана е възможността за разширяване на площите и са въведени изключения за насаждения в младенчески период. Освен това, размерът на ставките по групи култури е актуализиран и бюджетът на интервенцията е увеличен с 25 млн. евро. В интервенцията „Хуманно отношение към животните и антимикробна резистентност“ са прецизирани изискванията за намаляване на употребата на антимикробни средства, като са насочени допълнителни финансови средства и са актуализирани размерите на подпомагане за различните категории животни. В интервенцията „Насърчаване използването на култури и сортове, устойчиви към климатичните условия“ са обособени две самостоятелни операции. В интервенцията „Подпомагане отглеждането на сортове, устойчиви към климатични условия чрез практики за интегрирано производство“ са адаптирани изискванията относно максималния размер на подпомагане и допустимостта на земеделски стопани. В интервенцията „Възстановяване и поддържане на деградирали пасищни територии“ е прецизиран териториалният обхват и е включено задължение за наличие на съотношение 1 животинска единица на хектар, като е добавена и възможност за разширяване на площите. Въведена е нова интервенция, в рамките на която ще се предоставя стартова подкрепа за създаване и развитие на земеделски стопанства на т.нар. „нови“ фермери.