Върховният административен съд (ВАС) окончателно обяви за нищожна Методиката за намаляване и отказване на годишните агроекологични плащания по мярка 214 „Агроекологични плащания“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. 

Тя е утвърдена със заповед на министъра на земеделието от 2017 г. и допълнена година по-късно с нова негова заповед и се отнася за заявленията, подадени през кампаниите през 2016 г. и 2017 г.

С методиката се въвеждат правила, по които да се преценява дали да бъде отказано или намалено заявеното агроекологично плащане, когато се установи, че за парцели, животни или пчелни семейства не са спазени изискванията за подпомагане.

Първо тричленен, а сега и петчленен състав на ВАС установиха, че методиката всъщност представлява подзаконов нормативен акт – тя съдържа общи правила за поведение, отнасящи се до неопределен и неограничен брой адресати, имащи многократно правно действие, който страда от изключително съществени пороци.

Първият е, че е издадена от некомпетентен орган. „Първото условие за законосъобразност на един нормативен административен акт, съгласно чл. 146, т. 1 АПК, е да е издаден от компетентен орган. Съгласно чл. 2, ал. 1 ЗНА, съответно чл. 76, ал. 1 АПК, нормативни административни актове се издават от изрично овластени от Конституцията или закон органи“, пише ВАС. Той сочи, че безспорно министърът на земеделието по принцип е орган, комуто законодателят възлага издаването на нормативни административни атове. „За издаването обаче на нормативен административен акт с предмет регламентация на правилата, по които ще бъдат намалявани или отказвани агроекологичните плащания на земеделските стопани, кандидатстващи за финансова помощ по реда на Наредба № 11 от 6 април 2009 г., законодателят не е делегирал компетентност на министъра“, категорични са върховните съдии.

Те напомнят, че даден административен орган може да бъде оправомощен да издаде нормативен акт само със закон, а в случая методиката е издадена на основание на Наредба №11/06.04.2009 г. за условията и реда за прилагане на мярка 214 „Агроекологични плащания“.

Затова както първата, така и втората инстанция подчертават, че липсата на законово определена компетентност за издаването на даден нормативен акт го прави нищожен.

Към това се добавя и друг много тежък порок – методиката не е обнародвана. „По несъмнен начин по делото е установено и че оспореният подзаконов нормативен акт не е обнародван, което е в противоречие с императивните изисквания на чл. 5, ал. 5 от Конституцията на РБ, чл. 37, ал. 1 ЗНА и чл. 78, ал. 2 АПК, поради което нормативния акт не поражда валидно правно действие и е нищожен“, пишат върховните съдии Анна Димитрова, Илияна Дойчева, Еманоил Митев, Мирослава Георгиева и Весела Николова в решението си.

ВАС обяви за нищожни и новата и старата методики за определяне на санкциите за нарушения по Програмата за развитие на селските райони за периода от 2007 г. от 2013 г.