Министерство на земеделието, храните и горите представи пред бранша Проект на идентифицирани потребности за Новата Обща селскостопанска политика (ОСП) 2021-2027 г.  Това стана по време на видеоконферентна среща с представители на браншови асоциации в сектор „Земеделие“. Проектът е следващата стъпка, която България предприема за изготвянето на Стратегическия план за ОСП 2021-2027г. До момента са представени и трите SWOT анализа необходими за разработване на бъдещия Стратегически план – анализ на състоянието на селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост, анализ за околна среда и климат и социално-икономическият SWOT анализ за развитието на селските райони. Идентифицираните потребности на национално ниво са структурирани на база специфичните цели на бъдещата Обща селскостопанска политика, която ще се базира на резултати. Представените пред бранша идентифицирани потребности ще бъдат основата за изготвяне на интервенциите в Стратегическия план. Първата от тях е сближаване на доходите на земеделските стопани със средното равнище на доходи в другите сектори в икономиката. Това ще доведе до увеличаване на ефективността от подкрепата на земеделските стопанства. Следващата цел е повишаване на конкурентоспособността на стопанствата в чувствителните сектори. Подобряване на пазарния достъп на малките земеделски стопанства и нивото на организираност на земеделските производители, бяха изведени като приоритетни в Проекта на идентифицирани потребности за новата ОСП. Ще бъде обърнато внимание и на смекчаване на последиците от изменението на климата, защита на биологичното разнообразие и подобряване на екосистемните услуги. Приоритетна цел е и привличане на млади фермери и улесняване развитието на бизнеса в селските райони. Ще се насърчава заетостта и ще се работи за развитие на устойчиво горско стопанство. Сред останалите цели на Проекта е и насърчаване на производството и потреблението на биологични продукти, чрез повишаване доверието на потребителите и включването им като задължителен елемент от веригата на предлагане на храни. Друг основен момент ще бъде да се повиши професионалната квалификация на предприемачите и заетите лица в селскостопанския отрасъл, чрез трансфер на знания към специфичните секторни особености.

Проектът на идентифицирани потребности за Новата ОСП е качен на сайта на Министерството, като бележки и предложения по него могат да се изпращат до 22 юли 2020 г.