В областните дирекции на ДФ „Земеделие“ от 10 февруари до 28 февруари се приемат заявления по схемата за държавна помощ „Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към птиците“, прилагана през 2020 година.
Максималният годишен размер на финансовата помощ за настоящата година е в размер на 34 560 000 лева. Изплащането на финансовата помощ ще започне от 10 март 2020 г. съобщиха от Министерство на земеделието, храните и горите.

Финансовата помощ се предоставя годишно и служи за покриване на допълнителни разходи или пропуснати доходи от страна на земеделските стопани, свързани с изпълнение на доброволни поети ангажименти, за период най-малко 5 години.

Птицевъдните стопанства имат възможност да кандидастват по четри различни мерки насочени към използване на фуражи, осигуряване на свободна подова площ, подобряване на условията за птиците по време на транспорт и намаляване емисиите на амоняк.  Информация и указанията по схемата за държавна помощ са публикувани на  интернет страницата на ДФ „Земеделие“.