Министерство на земеделието и храните, публикува за ново обществено обсъждане проект на насоки по процедура № BG-RRP-6.006 „Центрове за подготовка за предлагане на пазара и съхранение на плодове и зеленчуци“ и процедура № BG-RRP-6.004 „Инвестиции в технологична и екологична модернизация“.

Подкрепата по процедурите цели подпомогне на процеса на предлагане на пазара на селскостопанска продукция, както и реализация на целеви инвестиции, за закупуване на материални и нематериални активи за прилагане на дейности, осигуряващи опазване на компонентите на околната среда и смекчаване на последиците от климатичните промени, въвеждащи иновативни производствени и цифрови технологии, технологии за производство и организация в селското стопанство, за автоматизиране на работните процеси.

Финансова помощ се предоставя на земеделски стопани, вкл. групи или организации на производители, признати от министъра на земеделието и храните. Допустимите кандидати следва да отговарят на условията за МСП съгласно чл. 3 от Закона за малките и средните предприятия (ЗМСП). Кандидатите земеделски стопани са допустими за подпомагане по процедурата, ако са регистрирани за първи път като земеделски стопани по реда на Наредба № 3 за стопанските години 2021/2022 и 2022/2023 г. Кандидатите групи или организации на производители са допустими за подпомагане ако земеделските стопани – членове на групата/организацията на производители са регистрирани за първи път като земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. не по-късно от 30 септември 2022 г.

Писмени предложения и коментари по публикуваните документи могат да се изпращат в срок до 24.08.2023 година чрез Информационната система за управление и наблюдение (ИСМ-ИСУН 2020) или на електронна поща: rdd@mzh.government.bg.