Пленумът на Висшия съдебен съвет взе решение на интернет страницата на ВСС да се публикува съобщение, с което се указва, че „за времето до надграждането на Електронния портал за електронно правосъдие и системата за електронно призоваване, ВСС препоръчва на посочените в разпоредбата на чл. 50, ал. 5 от ГПК и чл. 52, ал. 2 от ТПК правни субекти с цел прилагане на измененията в ГПК (ДВ, бр. 110 от 2020 г., в сила от 30.06.2021 г.) да посочат на съдилищата в оптимално кратък срок, свой електронен адрес по чл. 38, ал. 2 от ГПК, чрез които трябва да се извършва предписаното от закона задължително връчване на адресирани до тях съобщения и съдебни книжа, или да се регистрират и ползват услугите на системата за сигурно електронно връчване на Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ).

Достъпът на гражданите до Единната информационна система на съдилищата се осигурява чрез Единния портал за електронно правосъдие (ЕПЕП), който предоставя достъп на участниците в съдебните дела до електронните папки на делата, електронното призоваване и други нови съществени функционалности, които предстои да бъдат изградени. Създадената Система за електронно призоваване е интегрирана с ЕПЕП – базата данни за делата, страните, адвокатите по делата, налични в него. Предвид това е належащо изграждане и усъвършенстване на Системата с цел тя да отговаря на изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 г. на Европейския парламент и Съвета от 2014 г., относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар, уреждащ електронното връчване на документи. Необходимо е да бъдат променени начините на връчване и съхраняване на отчета от него, така че да се използва време на връчване от услугата за точно време (timestamp service), от съответен регистриран доставчик на удостоверителни услуги, да се разшири технологичната обезпеченост за гарантиране ползването на системата от по-голям брой потребители и други.