Пленумът на Висшия съдебен съвет определи състава на екипа за организация и управление на проект „Укрепване, доразвитие и надграждане на Единната информационна система на съдилищата“ в изпълнение на Националния план за възстановяване и устойчивост.

Екипът от координатори по четирите основни дейности е определен по предложение от ръководителя на проекта – г-н Тихомир Димитров – главен секретар на ВСС и е в състав, както следва:

         Координатор „ЕИСС-модул Медиация“ – г-жа Даниела Марчева – член на ВСС;

         Координатор „ЕИСС – модул Заповедни дела“ – г-жа Даниела Марчева – член на ВСС и г-н Александър Ангелов – председател на Софийски районен съд;

Координатор „Правни дейности“ – г-н Димитър Ненов – директор на дирекция „Правна“в АВСС и

Координатор „Информационни технологии и съдебна статистика“ – г-н Тодоро Събчев – директор на дирекция „Информационни технологии и съдебна статистика“ в АВСС.