Пленумът на Висшия съдебен съвет създаде работна група във връзка с изпълнението на проект „Въвеждане на способи за алтернативно разрешаване на спорове в съдебната система в България – пилотно въвеждане на задължителна съдебна медиация; доизграждане на центрове във всички окръжни райони на страната; разработване на стратегия за пълноценно използване на други алтернативни способи за разрешаване на спорове“.

Работната група, въз основа на приетата от Съдийската колегия на ВСС с решение по т. 20 от Протокол № 4/09.02.2021 г. „Концепция за въвеждане на задължителна съдебна медиация по граждански и търговски дела“, ще изработи план на необходимите промени в работата на съда и на съдебните центрове по медиация, включителна на необходимите процедурни и законодателни промени и съгласуването им със заинтересованите групи – съдии, адвокати, медиатори. Ще бъдат определени групите дела, за които ще се прилага задължителна медиация и на процедурите, които ще се следват. Ще бъдат изготвени критерии за квалификация и стандарти за подбор на медиаторите, както и модел и правила за обучение на съдии и медиатори – първоначално и текущо. Ще бъдат предложени и модели за въвеждане на системи за контрол и гарантиране на качеството на провежданите медиации (ко-медиация при новоприетите медиатори, обратна връзка от страните и анализ на дейността на медиаторите). Работната група трябва да предложи и проекти за законодателни промени.

В състава на работната група са включени Александър Ангелов – председател на Софийски районен съд, Александър Ангелов – съдия в Софийски градски съд, Марин Маринов – председател на Окръжен съд – Варна, Веселка Златева – председател на Районен съд – Пазарджик, Михаил Алексов – председател на Районен съд – Перник, Даниела Александрова – заместник-председател на СРС, Евгени Георгиев – съдия в СГС, Десислава Жекова – съдия в ОС – Варна, Даниела Марчева – член на ВСС, Свилена Димитрова – адвокат и медиатор, Албена Комитова – адвокат и медиатор, Биляна Гяурова – заместник-председател на УС на Националната асоциация на медиаторите. Съгласно решението на ВСС ще бъдат изпратени покани до Висшия адвокатски съвет, Омбудсмана на Република България, до министъра на правосъдието и до директора на НИП за определяне на техни представители в работната група.

ПВСС възложи на Даниела Марчева – член на ВСС, да организира дейността на работната група.