Пленумът на Висшия съдебен съвет реши да отложи вземането на решение по изпълнение на условия за допустимост на дейности и разходи по ОПДУ по проект „Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и разработване на единна информационна система на съдилищата”. Разглеждането е насрочено за следващото заседание на Пленума на Висшия съдебен съвет на 30 септември 2021 г., на което ще бъдат поканени представители на ОПДУ, директорът на дирекция „Информационни технологии и съдебна статистика“ към Администрацията на Висшия съдебен съвет, като и представители на „Държавна агенция „Електронно управление“.

Повод за необходимостта от по-широко обсъждане е че съгласно предварителните условия за допустимост на проекти за е управление при разработването на информационни системи, следва да се спази изискването „Да бъде предвидена разработката и внедряване на отворени интерфейси и практически механизми, които да улеснят търсенето и достъпа до данни, които да са на разположение за повторна употреба, като например списъци с основни документи и съответните метаданни, достъпни онлайн и в машинно-четим формат, както и интеграция с портала за отворени данни, който съдържа връзки и метаданни за списъците с материали.За да се публикуват данни в Портала и за да бъде изпълнено изискването в предварителните условия за изпълнение на проекти за е-управление, пък е необходимо да има решение на Пленума на ВСС чрез което да се определи набора от данни за цялата съдебна власт които да се публикуват.