От 13 юли 2020 г., стартира приемът по подмярка 16.4 „Подкрепа за хоризонтално и вертикално сътрудничество между участниците във веригата на доставки“ от ПРСР 2014-2020 г. Тя е насочена към късите веригите за доставка и местните пазари, а общият размер на финансовата помощ по процедурата е 15 646 400 лв. По този начин ще се осигури подпомагане на създаването, организацията, укрепването и популяризирането на местните пазари и късите вериги за доставки, като по този начин потребителите ще имат възможност да купуват продукти директно от местните производители. В “къса верига на доставки“ участват ограничен брой икономически оператори, поели ангажимент да си сътрудничат. Като „местни пазари“ се определят пазарите, които са в радиус от 75 км от стопанството на произход на продукта. В този радиус трябва да се осъществяват както преработката на продукта, така и продажбата му на крайния потребител. По подмярката могат да кандидастват юридически лица, регистрирани по Търговския закон, или дружества, учредени по смисъла на Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), които представят колективен проект за сътрудничество за изграждането и развитието на къса верига за доставки или за изграждане и развитие на местен пазар. Максималният размер на финансовата помощ за един проект е 586 740  лв., а минималният – 15 000 лв. Приемът на проектни предложения ще продължи до 14.09.2020 г. чрез подаването им по електронен път в ИСУН 2020.