От МЗХГ съобщиха, че е приключила оценката за административно съответствие и допустимост на 244 проектни предложения по подмярка 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“ от ПРСР 2014-2020 г. От подадените чрез ИСУН 244 проекта, одобрение на етап административно съответствие и допустимост са получили 139 предложения. Те са с размер на инвестиционните разходи за над 5 млн. лв. (5 390 164 лв.) и субсидия от близо 4 млн. лв. (3 678 893 лв.). До последващ етап, техническа и финансова оценка, не преминават 94 инвестиционни предложения, като други 11 са оттеглени от кандидатите. На интернет страницата на ДФ „Земеделие“ е публикуван списък с 94 проекта, които не преминават до техническа и финансова оценка. ДФЗ – РА ще изпрати уведомителните писма на недопуснатите кандидати чрез ИСУН. В едноседмичен срок след получаването им, бенефициентите могат да подадат възраженията си също чрез ИСУН пред изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“  – РА. След приключване на процедурата по обжалване, допустимите кандидати ще бъдат поканени за подписване на договори.