УО на ПРСР стартира прием на проектни предложения по подмярка 1.1. „Професионално обучение и придобиване на умения“ от ПРСР 2014 – 2020 г. Подпомагането е насочено към повишаване на знанията и уменията на земеделските и горските стопани, както и заетите лица в стопанствата им .

По процедурата могат да кандидатстват висши училища, професионални гимназии, центрове за професионално обучение, научните институти или опитни станции, създадени съгласно Закона за Българската академия на науките.

Процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и с национални средства. Общият размер на средствата, които могат бъдат предоставени за всички одобрени проектни предложения възлиза на 15,646  млн. лв. 

Пълният пакет документи по процедурата е публикуван в ИСУН 2020, както и на интернет адреса на Министерството на земеделието, храните и горите: www.mzh.government.bg.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 17:30 часа на 16 март 2020 г.