Управляващият орган на ПРСР 2014-2020 публикува проект на заповед за изменение на процедура за подбор № BG06RDNP001-6.001 по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“.
С изменението се предлага да бъде увеличен бюджета по съответната процедура с допълнителни 12 908 280 лева.

Проектът на документи е публикуван на основание чл. 26, ал. 4 от Закона за управление на средства от структурните и инвестиционните фондове на интернет страница на МЗХГ.
Писмени предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат в срок до 21 февруари 2020 г. (включително.