България ще разполага с над 880 млн. евро по ПРСР през следващите две години. През следващите 2 години държавите-членки ще продължават да прилагат настоящите правила на ОСП по отношение на директните плащания и мерките по Програмата за развитие на селските райони. По този начин се осигурява регулярност в плащанията към земеделските стопани, докато влязат в сила новите регламенти за бъдещата ОСП. За България средствата за 2021 г. и 2022 г. от Стратегическия план са в размер на над 680 млн. евро, които могат да бъдат използвани чрез инвестиционните и компенсаторни мерки по ПРСР в подкрепа на земеделските стопани. Част от средствата ще бъдат заделени за обезпечаване на вече поети ангажименти по мярка 11 „Биологично земеделие“ по ПРСР 2014-2020 г. Освен това ще бъдат предназначени средства и за поемане на нови ангажименти по мярката. Към тези средства ще бъдат добавеани и допълнителни 200 млн. евро посредством инструментът “Следващо поколение ЕС”, който е част от Плана за възстановяване на ЕС от кризата, предизвикана от COVID-19.

Приетия преходен регламент дава възможност на страните в ЕС да продължат прилаганите до момента  схеми за директни плащания за подпомагане на земеделските стопани и през  2021 и 2022 година.