МЗХГ стартира процедура за прием на проектни предложения по подмярка 16.1. “Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ”.

Чрез процедурата ще се осигури подкрепа за процеса по внедряване и разработване на иновативни решения в земеделската практика. Финансирането по подмярката ще осигури възможност за засилване и разширяване на връзките между образователните, научните звена и бизнеса, като се създадат съответните механизми за практическото реализиране на иновативни решения в практиката. “Бюджетът, определен по процедурата е на стойност 20 млн. евро.

Бенефициенти по подмярката могат да бъдат оперативни групи в рамките на ЕПИ за селскостопанска производителност и устойчивост, които изпълняват конкретен иновативен проект. Основни участници в оперативните групи могат да са научни институти, висши училища и неправителствени организации в областта на земеделското стопанство и земеделски стопани. Приемът на проектни предложения ще продължи в рамките на 3 месецата, а крайната дата е 17.01.2020 г. Документи по процедурата можете да откриете на интернет сайта на ИСУН 2020.