От днес стартира приемът по подмярка 5.2 „Инвестиции за възстановяване на потенциала на земеделските земи и на селскостопанския производствен потенциал, нарушени от природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“ от ПРСР 2014-2020 г. Общият размер на финансовата помощ по процедурата е над 15,6 млн. лв. Допустими са разходи за закупуване на животни, предназначени за възстановяване на популацията в животновъдния обект (репопулация) и общи разходи, свързани с консултантски услуги по подготовка на проекта.

За  безвъзмездна финансова помощ могат да кандидатстват регистрирани земеделски стопани, които са собственици са или ползватели на животновъдни обекти, регистрирани по реда на чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност и са засегнати от силно заразна болест, довела до унищожаване на отглежданите животни – свине, птици или дребни преживни животни. Максималният размер на финансовата помощ за един проект е 1 млн. евро, като няма изискване за минимален размер. Проектните предложения се подават от кандидатите чрез ИСУН 2020, на следния интернет адрес: http://eumis2020.government.bg/, където са публикувани и необходимите за кандидастване документи. Крайният срок за подаване на проектни предложения по подмярката е 20 октомври 2020 г.