Запорите на всички движими вещи, подлежащи на регистрация, ще влязат в единна електронна система и при сделка, всеки заинтересован ще може да получава справка от нея. Промяната засяга всички пътно-транспортни средства, земеделската и пътностроителната техника и означава, че когато си купува кола, човек ще може да провери дали върху нея са наложени обезпечителни мерки от съдебен изпълнител.

Това следва от приетите в последния ден на 47-то Народно събрание за минути на две четения промени в Гражданския процесуален кодекс (ГПК). За тях гласуваха всички народни представители, нямаше гласове „против“ или „въздържал се“.

Така в ГПК беше записано, че Министерството на правосъдието изгражда и поддържа информационна система за единна входна точка за запорите на движими вещи, подлежащи на регистрация по силата на закон. А условията и редът за воденето, съхраняването и достъпа до нея се определят с наредба „при зачитане на правото на достъп до нея и на частноправни субекти с интерес от справки“.

Съдебните изпълнители ще са длъжни ежедневно да въвеждат данни в е-системата, като за всеки запор ще се използва квалифициран електронен времеви печат. Освен това министерствата на вътрешните работи, на транспорта и на земеделието ще обменят по електронен път с нея информация за движимите вещи, подлежащи на регистрация във водените от тях регистри.

В ГПК беше записано, че на базата на съдържащите се в информационната система данни Министерството на правосъдието ще „предоставя електронни административни услуги за уведомяване за наложен запор и за извършване на справки за наложени запори на всяко лице при спазване на изискванията по Закона за електронното управление“. Самите услуги ще се заявяват през електронния портал на МП и за тях ще се събира такса, чийто размер ще определи Министерският съвет.

„Този законопроект е малък като обем, но ще има голямо въздействие върху стопанския оборот“, каза министърът на правосъдието в оставка Надежда Йорданова. Тя съобщи, че софтуерът за системата на запорите вече е готов и се чака единствено Народното събрание да приеме промените в ГПК, за да може след това да станат факт наредбата и тарифата и да започне реалното използване на новите възможности.

Анна Александрова от ГЕРБ пък напомни, че тези изменения в ГПК бяха подготвени още по времето на тяхното правителство и те са важни за гражданите и бизнеса и затова партията ще ги подкрепи.

Единствената промяна в законопроекта на Министерския съвет, която направиха депутатите, беше по предложение на Петър Петров от „Възраждане“, който я мотивира така: „Просто да се гарантира правото на всеки заинтересован да си направи справка“. И затова по отношение на наредбата, която ще уреди в детайли е-системата на запорите, беше записано, че това трябва да стане „при зачитане на правото на достъп до нея и на частноправни субекти с интерес от справки“.

В мотивите за създаването на тази „единна входна точка за запорите“ от правителството изтъкват: „Към момента в българското законодателство съществува нормативна празнота по отношение на възможността за информиране на заинтересованите страни преди извършване на покупко-продажба на движими вещи (пътно-транспортни средства, селскостопанска техника, пътностроителна техника и др.) относно наложени запори върху тях от правоимащи органи“.

В тази нова информационна система обаче ще има данни само за запорите, които са наложени от съдебните изпълнители върху движимите вещи с регистрационен режим, но не и за тези, наложени по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс или Закона за митниците.