Управляващият орган на ПРСР публикува Индикативна годишна работна програма за 2023 г. В нея са включени мерките и подмерките, за които се предвижда да бъдат определени периоди на прием през годината. За всяка една от мерките са посочени допустимите кандидати, допупсимите дейности, финансовите условия и планираните периоди за прием на проектни предложения. Един от акцентите в програмата е свързан с възможноста на бизнеса от селските райони на страната да получи подпомагане за неземеделски дейности по подмярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ , бюджета, по която възлиза на 20 млн. евро.

С подробния текст на индикативната програма можете да се запознаете на следния линк:

https://www.mzh.government.bg/bg/politiki-i-programi/programi-za-finansirane/programa-za-razvitie-na-selskite-rayoni/