В ход е прием за изпълнение на малки пилотни проекти по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от ПРСР 2014-2020 г., като целта е да се популяризира подхода ВОМР и местната идентичност.
От финансиране ще могат да се възползват местни инициативни групи, които са разработили стратегии за ВОМР и са кандидатствали за одобрение по втори прием по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии ВОМР“, но не са получили одобрение за финансиране по подмярката. По този начин се създава възможност да се запазят местните инициативни групи, като действащи субекти на съответните територии и ще се подкрепят различни иновативни практики. Чрез изпълнението на малки пилотни проекти по обявения прием, териториите на тези МИГ ще получат европейско финансиране за важни за общността проекти, свързани с културния и социалния живот, местната идентичност, опазване на природните и исторически забележителности в общините, съхраняване на традиционни занаяти и др. С реализацията на проектите ще се популяризира подхода ВОМР, местната идентичност и местните инициативни групи /МИГ/, неполучили финансиране на изпълнение на стратегия за ВОМР през настоящия програмен период. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 1 752 106,25 лева. Минималната стойност на допустимите разходи е 5 000 евро, а максималната 100 000 евро за един проект, а финансовата помощ е до 100% от общите допустими разходи. По процедурата е предвидено изцяло електронно подаване и оценка на проектните предложения, което ще се извършва чрез ИСУН 2020 посредством Квалифициран електронен подпис (КЕП), а крайният срок за подаване на проектните предложения е до 2 февруари 2021 г.