В периода от 26 октомври до 13 ноември 2020 г. се отваря прием на заявления за подпомагане по подмярка 21.3 „Извънредно временно подпомагане за малки и средни предприятия и признати групи и организации на производители COVID 3“ от ПРСР 2014-2020 г. Кандидатстването за подпомагане става с подаване на заявление в Областните дирекции на ДФ „Земеделие“ по местонахождение на предприятието или по адрес на седалището на юридическото лице. Общият бюджет на приема е в размер на 7 321 096 лв. Допустими за подпомагане по подмярката са микро-, малки или средни предприятия съгласно Закона за малките и средните предприятия, осъществяващи преработка на селскостопански продукти, включени в Приложение I към ДФЕС, или на памук, с изключение на рибни продукти, както и групи, и организации на производители, които осъществяват преработка, предлагане на пазара или развитие на селскостопански продукти. Финансовата помощ е под формата на еднократна помощ и е в размер на 5% от стойността на декларираните приходи от реализация на преработени селскостопански продукти за 2019 г. или за заети лица в предприятието в размер на 270 лв. за едно заето лице.

Максималният размер на финансовата помощ за кандидатите по подмярката е до 50 хил. евро, а приложимите документи са публикувани на интернет сайта на ДФ „Земеделие“.