Предвижда се стартирането на приеми по инвестиционни мерки за земеделски стопани и преработватели, подпомагане на млади фермери и малки стопанства от ПРСР 2014-2020 г. Това беше една от основните теми по време на днешното заседание на Комитета по наблюдение на Програмата.  Подмерките 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ и 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ са едни от най-атрактивните поради широкия обхват от подпомагани дейности. С висок интерес за кандидатстване, който значително надвишава бюджетните възможности на Програмата, са и подмерките 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ и 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“. Тези мерки се предвижда да бъдат финансирани със средства от инструмента „Следващо поколение ЕС“ по Плана за възстановяване на ЕС и част от бюджета от Стратегическия план, които се предвижда за разходване в рамките на преходния период 2021-2022 г. След приемане на преходното законодателство на ЕС ще стартира и същинската дискусия свързана със самите периоди на прием и условията, при които ще се предоставя финансова помощ по различните мерки и подмерки.

Членовете на Комитета по наблюдение на Програмата приеха направеното предложение от Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. за допълнение на 10-то изменение на Програмата.

В рамките на заседанието бяха одобрени иактуализираните размери на компенсаторните плащания по мярка 10 „Агроекология и климат“, мярка 12 „Плащания по Натура 2000 и Рамковата директива за водите“ и мярка 14 „Хуманно отношение към животните”.