Одобрени са 121 проектни предложения по подмярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от ПРСР 2014 – 2020 г. Общата стойност на одобрената субсидия по тях е в размер над 34 млн. лв. От МЗХГ уточняват, че в рамките на процедурата чрез ИСУН 2020 са подадени общо 270 проектни предложения, с обща стойност на заявената субсидия от над 74 млн. лева. Към момента са одобрени за финансиране 108 проектни предложения представени от кандидати микропредприятия, които са оценени с не по-малко от 61 т., на обща стойност близо 30 млн. лева и 13 проектни предложения на кандидати земеделски стопани, на обща стойност над 4 млн. лева.