Софийският градски съд (СГС) ще приема документи само на една единствена електронна поща – registratura@sgs.iustice.bg, като авторството им трябва да бъде удостоверено с квалифициран електронен подпис (КЕП). Ако на някой друг имейл на съда бъдат получени изявления за извършване на процесуални действия в електронна форма, те няма да бъдат регистрирани.

Това е разпоредил председателят на СГС Алексей Трифонов, а причината – увеличеният брой постъпващи в съда документи чрез всички обявени на сайта електронни пощи. Това затруднява работата и с цел оптимизирането ѝ и до стартирането на обновения Единен портал за електронно правосъдие, вече ще се обработват само онези материали, които постъпват на мейла на регистратурата.

Ако на посочения мейл постъпи документ без подпис с КЕП, той няма да бъде регистрирани.

Служителите от регистратурата на СГС ще проверяват валидността на КЕП, с който са подписани постъпилите изявления в електронна форма. Проверката ще обхваща публичната част на електронното подписване – сертификата на подписа, като служителят ще е длъжен да свери датата на валидността на електронния подпис и идентичността при имената на подателя и издателя. Ако всичко е наред, ще се слага печат „Валиден КЕП“ и подпис, а ако има несъответствие, то тогава ще се прилага разпечатка на данните за сертификата, отразяващи този факт, подпис и печат „Невалиден КЕП“.

Всички постъпили на адрес registratura@sgs.iustice.bg електронни изявления да се разпечатват само в един екземпляр и да не се изготвят служебно преписи от тях, преди да е заплатена дължимата държавна такса“, разпорежда още Алексей Трифонов.

Системните администратори от отдел „Информационно обслужване и статистика“ на СГС ще инструктират и обучат хората от служба „Регистратура“ на съда за работа с техническите средства и начин за удостоверяване валидността на електронно подписаната входяща кореспонденция, става ясно още от заповедта, която ще бъде изпратена на Висшия адвокатски съвет и на Софийската адвокатска колегия за сведение.