МЗХГ стартира прием по подмярка 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“ от ПРСР 2014-2020 г. Целта на подпомагането е да се подобри икономическата устойчивост на малките стопанства  чрез преструктуриране и развитие на наличните им материални мощности и въвеждането на нови технологии за повишаване качеството на продукцията. Подпомаганите дейности по процедурата са насочени към подпомагане на различни видове инвестиции, като например машини, оборудване, съоръжения за опазване на околната среда и др. Общият размер на средствата, предоставени по процедурата възлиза на близо 10 млн. лева. Условията за кандидатстване, изпълнение и приложенията към тях са публикувани на интернет страницата на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН) на следния интернет адрес: http://eumis2020.government.bg/. Кандидастването е изцяло по електронен път, а крайният срок за подаване на проектните предложения е 18 септември 2020 година.