МЗХГ представи първите проекти на интервенции за новата Обща селскостопанска политика пред представители на бранша и широката общественост. Това стана по време на видеоконферентно заседание на Тематичната работна група (ТРГ) за разработване на Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2021 – 2027 г. Проектите на някои от ключовите интервенции, които бяха дискутира са насочени към биологичното производство, необлаготелстваните райони, стартовата помощ за млади земеделски стопани, подпомагането на малки стопанства, както и инвестиции в стопанствата, преработката на селскостопански продукти и неземеделските дейности в селските райони.

В рамките на работната група бяха представи разработените проекти на интервенции, както и разяснение и информация за важните елементи при тяхното програмиране, включително информация за научените уроци от прилагането на текущата и предходна програма за развитие на селските райони.

Тематичната работна група дискутира подпомагането на биологичните производители. Предлага се въвеждане на изискване, при което след изтичане на преходните периоди, ежегодно да се проверява наличието на издадени сертификати за биологична продукция. Предложението в проекта за интервенции е продължаването на подпомагането за НР1, НР 2 и НР 3. Предвижда се  при заявени постоянно затревени площи да се предлага диференциран подход за подпомагане според това дали в стопанството на кандидата се отглеждат или не се отглеждат животни.
Обсъдено беше подпомагането на млади и малки земеделски стопани под формата на грант в случай, че стопанството им е до 20 000 евро СПО. Безвъзмездното плащане ще е в размер на 100% грант, който да бъде достъпен от по-голям брой земеделски стопанства по по-лесен и достъпен начин на кандидатстване. Дискутирано бе стопанствата над този обем да имат възможност за инвестиционна подкрепа, която да послужи за тяхното модернизиране и разрастване. 
При подкрепата за инвестиционни дейности в земеделските стопанства се предвижда изискване земеделските производители да са били регистрирани най-малко 36 месеца преди кандидатстването. Целта е финансовата помощ да бъде насочена към съществуващи земеделски стопанства, които са натрупали опит и капацитет да изпълнят инвестиционно намерение.
По отношение на инвестициите за преработка на селскостопански продукти предложението включва, кандидатите малки и средни предприятия (МСП) и земеделски стопани също да имат история на своята дейност.