Пленумът на Висшия съдебен съвет възложи на директорите на дирекции „Правна“ и „Информационни технологии и съдебна статистика“ при администрацията на ВСС да продължат и проведат необходимите разговори и срещи за уточняване на предмета, обхвата, параметрите и сроковете, които следва да бъдат заложени в „Споразумение за присъединяване на закупения по проекта хардуер към ДХЧО“. В срок до 15.11.2021 г. директорите следва да представят изготвен и предварително съгласуван от ДАЕУ и Управляващия орган на Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ) проект на споразумение за разглеждане и одобрение.

В срок до 30.10.2021 г. директорът на дирекция „Правна“ трябва да представи Доклад с извършен анализ въз основа на нормативните изисквания кои набори от данни за съдебната власт (по органи) следва да се публикуват в машинночетим формат по смисъла на ЗДОИ в Портала за отворени данни.

Решенията бяха взети след като Пленумът на Висшия съдебен съвет обсъди с представители на Управляващия орган на Оперативна програма „Добро управление“ и Държавна агенция по електронно управление възможностите за присъединяване към Държавния частен хибриден облак (ДХЧО) на хардуерното оборудване, закупено по проект „Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и разработване на ЕИСС“.

Според изискванията на Управляващия орган на ОПДУ във връзка с изпълнението на условията за допустимост на дейности и разходи, както и за съответствие на разработени системи по проекти, свързани с директно предоставяне на беззвъзмездна финансова помощ по процедура BG05SFOP001-3.001, закупените в рамките на проектите по тази процедура хардуерно оборудване и софтуерни системи, предназначени за оборудване на информационни центрове, трябва задължително да бъдат присъединени към ДХЧО, като условие за верифициране на извършените разходи по проектите.

В случай, че присъединяването не е осъществено към момента на представяне на окончателен отчет по съответния проект, към него следва да се приложи споразумение за присъединяване на закупените сървъри и дискови масиви, като се посочат сроковете и условията за присъединяването.“

В изпълнение на Дейност 7 „Доставка на хардуерно оборудване“ по проект

„Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и разработване на Единна информационна система на съдилищата“, е изпълнен договор за „Доставка, инсталиране, конфигуриране и поддръжка на ИТ инфраструктура, в която ще работи Единната информационна система на съдилищата (ЕИСС) И Специализирана информационна система за мониторинг и анализ (СИСМА)“ и е закупен хардуер, върху който и към настоящия момент е конфигурирана и работи ЕИСС.

Според изискванията на УО на ОПДУ при разработването на информационни системи трябва да бъде предвидена разработката и внедряване на отворени интерфейси и практически механизми, които да улеснят търсенето и достъпа до данни и да бъдат на разположение за повторна употреба, като например списъци с основни документи и съответните метаданни, достъпни онлайн и в машинно-четим формат, както и интеграция с портала за отворени данни http://opendata.government.bg, който съдържа връзки и метаданни за списъците с материали.

В изпълнение на Дейност 3 „Разработване на Единна информационна система на съдилищата“ по проекта в разработената ЕИСС са предвидени за реализация автоматизирани интерфейси за свободен публичен достъп в машинночетим отворен формат в Портала за отворени данни. За да бъдат публикувани данни в Портала и за да бъде изпълнено изискването в Предварителните условия за изпълнение на проекти за е-управление е необходимо да има решение на Пленума на ВСС чрез което да се определи набора от данни за цялата съдебна власт които да се публикуват.