Управляващият орган на ПРСР 2014-2020 публикува за повторно обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 1.1. „Професионално обучение и придобиване на умения“ от мярка 1 „Трансфер на знания и действия за осведомяване от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

Подпомагането по процедурата е насочено към повишаване на знанията и подобряване на уменията на земеделските и горските стопани и на заетите лица в техните стопанства за постигане подходящо ниво на техническо и икономическо обучение посредством курсове и семинари и увеличаване на капацитета за достъп на знания и информация в областта на селското и горското стопанство.

Процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ ще се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и с национални средства. Общият размер на средствата, които могат бъдат предоставени по процедурата за всички одобрени проектни предложения възлиза на 15 646 400 лв.

Пакета от документи можете да откриете на:
https://www.mzh.government.bg/bg/politiki-i-programi/programi-za-finansirane/programa-za-razvitie-na-selskite-rayoni/

Писмени предложения и коментари по публикуваните документи могат да се изпращат в срок до 11.10.2019 г. чрез ИСУН2020 или на електронна поща: rdd@mzh.government.bg.