От днес стартира целеви прием на проектни предложения по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства” от ПРСР 2014 – 2020 г. Управляващият орган на Програмата посочва, че приема е продиктуван от установените в страната през последните години огнища на силно заразни болести по дребните преживни животни, свине и птици и е насочена към повишаване на биосигурността в сектор „Животновъдство“. Чрез приема се предоставя възможност на малките свиневъдни, птицевъдни, козевъдни и овцевъдни стопанства да преодолеят неблагоприятните икономически последици възникнали в резултат на появата на заразни болести. Малките земеделски стопанства имат възможност да получат финансиране в размер на 15 000 евро, а общият бюджет по процедурата възлиза на 6 000 000 евро. Проектните предложения се подават от кандидатите чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата 2020 – ИСУН 2020, на следния интернет адрес: http://eumis2020.government.bg/, където са публикувани и правилата за предоставяне на финансовата помощ. Крайният срок за подаване на проектни предложения е до 15.05.2020 г.