На 30 юли Върховният административен съд (ВАС) е образувал нов тълкувателно дело под № 3 от 2021 г., по искане на правосъдния министър Десислава Ахладова. Тя е била сезирана от министъра на земеделието, храните и горите за противоречива практика по санкционирането на незаконен превоз и съхранение на немаркирана дървесина.

В искането става ясно, че се визират случаи на противоречиви съдебни решения на административните съдилища у нас, когато на един нарушител са съставени два акта за установяване на административно нарушение (АУАН), респективно, издадени две наказателни постановления (НП), едното за извършено нарушение по чл. 213, ал. 1, т. 1 от ЗГ, другото за нарушение на чл. 213, ал. 2 от същия.

Цитират се съдебни решения на административните съдилища във Велико Търново, Габрово, Пловдив, Ловеч, Монтана, Ямбол и други.

Според министъра, спорен е въпроса дали по този начин с едно деяние, нарушителят е осъществил състава на 1 или 2 административни нарушения и колко административни наказания следва да бъдат наложени.

ВАС е приел да се произнесе в ново тълкувателно дело по следния въпрос: „Извършват ли се две отделни административни нарушения с едновременното осъществяване на деянието в хипотезите на чл. 213, ал 1, т. 1 и т. 2 от Закона за горите при административното наказване по чл. 266, ал. 1 от същия закон или деянието е едно и не поражда множественост на административните нарушения?“.