Тенденцията за намаляване на делата във Върховния касационен съд (ВКС) от последните години се обръща и то с драстичен ръст на постъпленията и на фона на кадрова криза. Това става ясно от доклада за дейността на съда за миналата година.

„За разлика от последните години, когато съществува тенденция за плавно намаляване на делата, през изминалата година се наблюдава обрат, който отново извежда на преден план въпроса за това доколко е приемлив за един върховен съд обемът на делата за разглеждане от касационната инстанция. За съжаление, статистическите данни за постъпващите във ВКС дела и за общия брой на делата за разглеждане през 2021 г. регистрират увеличение, което въпреки по-високия брой на решените дела през годината в сравнение с предходната, очаквано води до повишен брой на останалите несвършени дела в края на отчитания период“, пише председателят на ВКС Галина Захарова.

Данните показват, че миналата година във ВКС са постъпили с 1300 дела повече, отколкото през предходната година. Общо новите дела са 9099. Така статистиката е на път да се върне към стойности отпреди няколко години, преди да започне тенденцията за намаляване на делата.

Върховните съдии са решили 8213 дела, което с 204 повече от 2020 г., но въпреки това остават несвършени 4983 дела.

„В сравнение с предишните пет години броят на несвършените дела е най-високият, което е притеснителен индикатор по отношение на бързината на правораздаването във Върховния касационен съд, като причините за това са обективни. Основните са свързани с изключително критичното ниво на кадровата обезпеченост на съда (при щат от 110 съдии титулярите в момента на изготвяне на този документ са 87) и увеличените постъпления на дела“, пише председателката на ВКС.

Тя напомня, че работата на върховните съдии не се изчерпва само с пряката правораздавателна дейност – тълкувателна дейност, работни групи, изготвяне на становища до Конституционния съд и много други.

Не е пресилено да се каже, че неуспехът на последните проведени конкурси за назначаване на съдии във ВКС нанесе много тежък кадрови удар върху съда

заявява Галина Захарова и описва положението във ВКС така: „При петте незаети щатни бройки в Наказателната колегия (НК) през 2022 г. тя ще трябва да излъчи членове на комисии за конкурсите за НК на ВКС и за наказателните отделения на апелативните съдилища. Това автоматично означава, че обемът на постъплението ще се разпределя реално измежду 21 съдии. Почти по аналогична схема е застрашен кадровият потенциал и на Гражданската колегия, по отношение на която може да бъде проследена същата тенденция: от правораздаващите в момента 43 титулярни съдии (с намаление на 41 поради предстоящо пенсиониране на колеги през 2022 г.), следва да бъдат отделени също 8 съдии във връзка с провеждането на отменените конкурси, като вероятно ще се увеличи броят на командированите съдии“.

В доклада се алармира, че кадровият ресурс на Търговската колегия е в критично състояние. През май заетите в колегията 17 титулярни съдии ще намалеят с един поради пенсиониране. За 2021 г. постъплението е от 2769 дела, като са свършени 2562 дела. Към март 2022 г. по безлихвената набирателна сметка на ВКС в БНБ за обезпечения са натрупани близо 89 млн. лева, като тази стойност се формира предимно от допуснати обезпечения по дела на Търговската колегия. „С оглед продължителната висящност на делата, задържането на суми в подобен размер за продължителен период от време обяснимо генерира напрежение в сферата на търговския обмен“, изтъква председателката на ВКС и уточнява, че неблагоприятните последици, обусловени от забавеното разглеждане на делата, не могат да бъдат преодолени само с организационни мерки, тъй като основната причина се корени в тежката кадрова необезпеченост на колегията.

„Добрата организация на дейността на Върховния касационен съд е немислима без кадрови ресурс, позволяващ адекватно натоварване, при което съдиите да разполагат с обективни условия за качествено и срочно правораздаване и прецизно изпълнение на останалите задължения и отговорности, които са им вменени. С оглед на голямата отговорност при решаването на делата като последна инстанция адекватното натоварване следва да осигурява на съдиите необходимото време за задълбочена подготовка по делата, за изследване на изменящото се законодателство, за проучване на практиката на Съда на Европейския съюз и на Европейския съд по правата на човека и като краен резултат – за изготвянето на добре мотивирани съдебни актове, съобразени с правните норми и духа на законите“, заявява Галина Захарова

В доклада си тя посочва, че е наложително да бъдат усвоени всички свободни щатове във ВКС и е ключово организирането на нови конкурси за трите колегии. Но Захарова прави и следния тревожен коментар: „Сега провеждането на тези конкурси е затруднено до степен обезсмислянето им, като се има предвид значителното изоставане при организирането на конкурсите след освобождаването на съдийски бройки, неясната законова регламентация в ЗСВ и тази в Правилата за провеждане на конкурси за младши съдии и младши прокурори, за първоначално назначаване и за повишаване в длъжност и преместване на съдии, прокурори и следователи, приети от ВСС, тромавата процедура по тяхното провеждане, незачитането в определени случаи на резултатите от класирането на кандидатите от конкурсната комисия, отмяната на конкурси изцяло или частично поради констатирани от ВАС дори и несъществени нарушения при тяхното провеждане“.

Затова председателката на ВКС заявява, че ще проведе консултации за възможностите за изменения в Закона за съдебната власт по отношение на процедурата по провеждане на конкурсите за повишаване на магистратите.